ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
اعطای گواهی نامه به شرکت کنندگان کنفرانس

با توجه به هم پوشانی محور های کنفرانس با مباحث امنیت سایبری ،پایداری شبکه و آمادگی با حوادث طبیعی و غیر مترقبه ،گواهی نامه های مربوطه به شرکت کنندگان با عناوین ذیل، توسط مجتمع عالی آموزش و پژوهشی تهران اعطاء خواهد شد.

1- آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه، کد TGCM-1002، به مدت 6 ساعت

2- آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت آب و برق، کد TGCM-1083، به مدت 6 ساعت

Copyright © 2020 REN-C. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari